Skip to main content

Regulamin Blast Arena

 1. Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników Blast Areny i Fun Parku DIGILOO (Obsługa).
 2. Blast Areną zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618.
 3. Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
 4. Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
 5. Na terenie Blast Areny i Fun Parku Digiloo obowiązuje zakaz palenia. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych, oraz jakichkolwiek środków odurzających.
  Zasady dotyczące gry w laserowy paintball:
 6. Laserowy Paintball jest nowoczesną formą rozrywki w której każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych.
 7. Regulamin stanowi zespół zasad gwarantujących dobrą i bezpieczną zabawę na terenie Balst Areny.
 8. Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Balst Areny po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 9. W grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 8 roku życia.
 10. Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
 11. Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. W przypadku grupy osób małoletnich biorących udział w grze (Grupa) odpowiednią zgodę, powinna wyrazić osoba, której opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (Opiekun).
 13. Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości co do jego pełnoletności.
 14. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 15. Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia. Szkolenie jest bezpłatne.
 16. Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania.
 17. Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).
 18. Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:
  • biegania oraz czołgania;
  • agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
  • fizycznego kontaktu między Graczami;
  • chwytania broni innego Gracza;
  • używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
  • wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
  • palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
  • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy,
  • celować, strzelać do osób nie biorących udziału w grze.
 19. Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.
 20. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.
 21. Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun o którym mowa w § 14.Rezerwacje
 22. Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.
 23. Rezerwacji można dokonywać na recepcji, telefonicznie lub mailowo.
 24. Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 5 minut przed planowaną grą.
 25. Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem.
 26. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu.